Muzeum zamyka podwoje dla zwiedzających

Szanowni Państwo!

Historia pałacu w Lewkowie sięga końca XVIII wieku, kiedy generał Wojciech Lipski kupił majątek w Lewkowie i rozpoczął budowę swojej siedziby rodowej. Lipscy herbu Grabie byli właścicielami majątku i pałacu do zakończenia II wojny światowej. Pod koniec lat 80-tych XX wieku w pałacu utworzono muzeum wnętrz, jako jeden z oddziałów  Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

Od 1 czerwca 2017 r., zgodnie z uchwałą sejmiku województwa wielkopolskiego, pałac w Lewkowie wraz z otaczającym parkiem został wyłączony ze struktur Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i utworzono nowa instytucję kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego – Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy.

Od początku 2017 roku w Muzeum w Lewkowie przygotowywana była dokumentacja projektowa związana z kompleksową konserwacją pałacu, oficyn, parku. Po zakończeniu procesu przygotowawczego został złożony wniosek do Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 w trybie pozakonkursowym nr RPWP.04.04.01‑IZ‑00‑30‑006/17 w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Projekt pozakonkursowy pt. „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie” złożony przez Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy, został poddany ocenie formalnej i merytorycznej, które zakończyły się wynikiem pozytywnym.

 W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na realizację projektu, po czym rozpoczną się prace budowlane i konserwatorskie.  Zanim to nastąpi, musimy odpowiednio zabezpieczyć zbiory muzealne. W związku z powyższym Muzeum w Lewkowie zostaje zamknięte dla zwiedzających od 11 kwietnia 2018 r. Jest to ostania możliwość obejrzenia wnętrz pałacu przed remontem! Zapraszamy