Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dot. Pełnienienia funkcji inwestora zastępczego łącznie z funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja zespołu pałacowo – parkowego w Lewkowie” w m. Lewków przy ul. Kwiatkowskiej 6c,na dz. nr 276/6, 168/1, 517/1, 539/1 (obręb 0016).

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. „Pełnienie funkcji inwestora zastępczego łącznie z funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja zespołu pałacowo – parkowego w Lewkowie” w m. Lewków przy ul. Kwiatkowskiej 6c,na dz. nr 276/6, 168/1, 517/1, 539/1 (obręb 0016)