Projekt WRPO 2014+

Projekt pn. „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie” nr RPWP.04.04.01-30-0005/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie
i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.1. „Inwestycje
w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” WRPO 2014+

Kalendarium projektu


Zawarcie umowy o dofinansowanie  – 7 sierpnia 2018 r.
Rozpoczęcie robót budowlanych – 30 października 2018 r.
Zakończenia robót budowlanych – 11 października 2022 r.
Zakup wyposażenia oraz realizacja wystawy stałej – czerwiec – wrzesień 2022 r.
Otwarcie muzeum dla publiczności – 3 października 2022 r.
Data zakończenia projektu – 30 listopada 2022 r.


Finansowanie projektu

Województwo Wielkopolskie: 13 278 000,00 zł
Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+: 14 449 999,98  zł

Zakres inwestycji

Budynek pałacu – remont stropów, posadzek, schodów, stolarki okiennej i     drzwiowej, wykonanie nowych instalacji technicznych: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacja, elektryczna, teletechniczna, ograniczonego dostępu, system antywłamaniowy oraz instalacja przeciwpożarowa; montaż windy, konserwacja elewacji i wnętrza pałacu.

Pałac zyskał dodatkowe powierzchnie ekspozycyjne i edukacyjne na piętrze, które dotychczas było niedostępne dla zwiedzających.

Na nowo została zaaranżowana ekspozycja na parterze pałacu, a także zaprojektowana i wyposażona nowa ekspozycja na piętrze pałacu.

W przyziemiu pałacu pomieszczenia zostały przygotowane na potrzeby kawiarni. Odtworzona dawna kuchnia pałacowa, która przeznaczona jest do prowadzenia zajęć warsztatowych.

Oficyna zachodnia – budynek z końca XVII w. został poddany gruntownemu remontowi i rozbudowie o oranżerii – dawny ogród zimowy, odtworzony na podstawie archiwalnych zdjęć. Budynek pełni funkcję administracyjno-biurową oraz noclegową dla gości Muzeum.

Kompleks przy wozowni – to obiekt składający się z dwóch budynków usytuowanych stycznie do istniejącego budynku dawnej wozowni, tworząc zabudowę w kształcie litery C z wewnętrznym dziedzińcem po wschodniej stronie wozowni. Budynek równoległy do wozowni jest stylizowany na budynek historyczny, na wzór dawnej stajni cugowej według planów archiwalnych. Budynek pomiędzy dawną wozownią a stajnią to łącznik w formie oranżerii. Odtworzony budynek dawnej stajni to przede wszystkim duża sala wystawienniczo-konferencyjna o powierzchni 215 mkw. z zapleczem.

Częścią kompleksu jest dawna wozownia, która w czasie realizacji inwestycji została zaadaptowana na pomieszczenia gospodarcze dla Muzeum oraz na działalność komercyjną.

Park – całkowita powierzchnia objęta inwestycją to ponad 6 ha. W ramach realizacji inwestycji została usunięta nawierzchnia asfaltowa z drogi dojazdowej, zastosowano nowe podłoże i wykończono drogi kamieniem polnym zgodnie z zaleceniami Urzędu Konserwatora Zabytków. Wytyczone zostały alejki parkowe, wybudowano nowe kładki dla pieszych na stawie, altanę parkową oraz małą architekturę i oświetlenie.

Cały park poddano rewitalizacji – począwszy od wycinki sanitarnej i kompozycyjnej drzew, usunięcie posuszu na starodrzewiu, poprzez nowe nasadzenia oraz zaaranżowanie rabat kwiatowych przy pałacu i budynkach towarzyszących. Przy oficynie zachodniej odtworzono na podstawie projektu archiwalnego ogród różany.