Regulamin

REGULAMIN PORZĄDKOWY PARKU
w Zespole Pałacowo-Parkowym w Lewkowie

§ 1

Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie jest zabytkiem nieruchomym w całości podlegającym opiece i ochronie, wpisanym do rejestru zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków pod nr 79/A dnia 15 czerwca 1965 r.

§ 2

Nadzór konserwatorski nad parkiem sprawuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, ul. Tuwima 10, 62-800 Kalisz

§ 3

Nadzór i administracja parku należy do Muzeum w Lewkowie Zespołu Pałacowo-Parkowego Instytucji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

1. Osoby przebywające na terenie parku zobowiązane są do przestrzegania: regulaminu porządkowego, zachowania czystości, poszanowania zieleni i mienia znajdującego się na terenie parku.

2. W szczególności niedozwolone jest:

a) wjazd i poruszanie się po terenie parku wszelkimi pojazdami mechanicznymi (zakaz ruchu nie dotyczy pojazdów pracowników Muzeum w Lewkowie, pojazdów związanych z dostawami oraz pojazdów uprzywilejowanych);

b) zakłócanie ciszy i spokoju, a także używanie sprzętu nagłaśniającego;

c) zanieczyszczanie i zaśmiecanie parku;

d) niszczenie roślinności, trawników, rabat kwiatowych, łamanie drzew i krzewów, zrywanie kwiatów oraz zbieranie owoców;

e) przebywanie dzieci bez opieki dorosłych;

f) palenie ognisk i pozostawianie palących się przedmiotów;

g) zanieczyszczanie oraz niszczenie budynków, budowli i małej architektury (ławek, koszy na śmieci, itp.);

h) wyprowadzanie psów bez smyczy, puszczanie ich luzem i pozostawianie bez uprzątnięcia ich zanieczyszczeń;

i) chwytanie i płoszenie zwierząt i ptaków;

j) przebywanie w parku podczas burz i huraganów;

k) poruszanie się po oblodzonych alejkach;

l) spożywanie alkoholu i środków odurzających.

3. Zezwala się na:

a) jazdę pojazdami, które otrzymały stosowne zezwolenie Dyrektora Muzeum;

b) wjazd na teren parku rowerami i pozostawienie ich w miejscach wyznaczonych (na parkingu przy oranżerii);

c) dojazd pojazdem mechanicznym do parkingu przy wozowni;

4. W parku bezwzględnie należy zastosować się do uwag i upomnień pracowników Muzeum oraz pracowników ochrony.

§ 5

Wszelkie działania w parku wymagają wcześniejszej zgody Dyrektora Muzeum.

§ 6

Naruszanie regulaminu będzie karane na podstawie Kodeksu Wykroczeń i Kodeksu Karnego oraz art. 108 Ustawy o ochronie zabytków, który stanowi: „Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

§ 7

Park jest otwarty codziennie w godzinach od 8:00 do 21:00 w okresie letnim (od 1 kwietnia do 31 października) i od  godziny 8:00 do 18 w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca)