Pokoje Gościnne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego nr 9/2024 z dnia 10.07.2024 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOI GOŚCINNYCH
W  MUZEUM W LEWKOWIE – ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

§ 1

Regulamin określa sposób użytkowania pokoju.

§ 2

Zgodę na zakwaterowanie w pokoju gościnnym wyraża Dyrektor Muzeum.

§ 3

Z pokoju gościnnego mogą korzystać:
a) uczestnicy koncertów, wystaw, spotkań, odczytów, plenerów organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum w Lewkowie
b) pracownicy resortu kultury, muzeów i członkowie ich rodzin z tytułu pobytu prywatnego;
c) inne osoby.

§ 4

Udostępnienie pokoju odbywa się po uprzedniej jego rezerwacji, o czym decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 5

Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej na adres: info@muzeumwlewkowie.pl

§ 6

Doba w pokojach gościnnych rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego. Brama wjazdowa na parking jest zamykana o godzinie 21:00 i otwierana o 7:00.

§ 7

Osoba kwaterowana otrzymuje zestaw kluczy – od pokoju i wejścia głównego.

§ 8

Za korzystanie z pokojów gościnnych do czasu zakończenia trwałości projektu unijnego (sierpień 2028 rok) opłata nie jest pobierana.

§ 9

W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania otwartego ognia (świece, znicze itp.).

§10

W pokojach gościnnych Muzeum obowiązuje cisza nocna w godzinach między 22.00- 6.00 dnia następnego. Zachowanie osób przebywających w pokojach nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.

§11

Zabronione jest przebywanie osób nie zakwaterowanych w pokoju gościnnym po godz. 22.00

§12

Za wszelkie szkody i braki powstałe z winy osoby zakwaterowanej w pokojach gościnnych lub z winy osób jej towarzyszących odpowiada osoba zakwaterowana w pokoju gościnnym. Ponosi ona również odpowiedzialność materialną za powstałe szkody. Osoba zakwaterowana zobowiązana jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, do zachowania czystości i porządku, właściwego użytkowania urządzeń oraz do
powiadomienia na portierni o wszystkich awariach w użytkowanym pokoju.

§13

Każdorazowo opuszczając pokój należy pamiętać o zamknięciu okien i wyłączeniu urządzeń AGD i RTV oraz o oddaniu klucza.

§14

Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę rzeczy wartościowych bądź pieniędzy pozostawionych przez Gościa w pokoju.

§15

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.