Czcionka

Kontrast

Wolontariat

Program wolontariatu
w Muzeum w Lewkowie- Zespół Pałacowo-Parkowy

  1
  Program wolontariatu
  w Muzeum w Lewkowie- Zespół Pałacowo-Parkowy
  Cel wolontariatu
  Celem wolontariatu jest stworzenie przestrzeni do działań społecznych, w której wolontariusze będą
  się rozwijać i dzielić swoimi pasjami z innymi, współtworzyć program wolontariatu Muzeum
  realizując razem z zespołem oraz gośćmi Muzeum także własne pomysły. Poprzez nawiązanie
  współpracy z Muzeum i społecznością lokalną oraz poprzez wspólne działania wolontariusze
  otrzymają szansę poznania Muzeum od kulis oraz wezmą udział w przedsięwzięciach muzealnych
  jako: współorganizator wydarzeń, realizator projektów i uczestnik szkoleń oraz wyjazdów
  integracyjnych.
  Mamy nadzieję, że w ten sposób osoby zaangażowane w program wolontariatu Muzeum przyczynią
  się do rozwoju instytucji i powiększenia zasobów społeczności lokalnej, dzięki czemu ich działanie
  przyniesie konkretne korzyści zarówno im samym, jak i Muzeum i jego otoczeniu.
  Wizja wolontariatu
  Wizja wolontariatu w Muzeum w Lewkowie stworzona została w oparciu o ideę rozwoju osobowego
  wolontariuszy, wzajemnej współpracy oraz wsparcia społecznego dla działań muzealnych
  polegającego na współtworzeniu przestrzeni do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw społecznych
  realizowanych w ramach programu wolontariatu Muzeum.
  Wolontariat w Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy to:
  – zintegrowany zespół wolontariuszy
  – przeszkoleni do działania społecznicy;
  – przestrzeń tworzona przez osoby w każdym wieku, reprezentujących różne środowiska;
  – różnorodne projekty dostosowane do umiejętności, potrzeb i oczekiwań
  wolontariuszy oraz odbiorców Muzeum.
  Miejsce wolontariatu w strukturze organizacyjnej muzeum
  Obszarem działań będą różne projekty Muzeum wybrane zgodnie z zainteresowaniami,
  możliwościami oraz oczekiwaniami obu stron, wolontariuszy i zespołu Muzeum.
  Pracownik merytoryczny Muzeum będzie pełnić funkcję lidera grupy wolontariatu – osoby
  rekrutującej do programu wolontariatu Muzeum, odpowiedzialnej za wolontariuszy i
  ich działania w Muzeum. Zasadniczo wolontariusze angażowani będą do działań długoterminowych
  realizowanych w oparciu o program wolontariatu Muzeum i zawarte z Muzeum porozumienie
  wolontariackie.
  Profil wolontariusza
  Wolontariuszem może zostać każda osoba powyżej 16 roku życia, bez względu na wykształcenie.
  Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna ustawowego na zawarcie
  porozumienia wolontariackiego. Ważnym jest, aby wolontariusz chciał poświecić swój czas, rozwijać
  swoje pasje oraz wspomagać działania realizowane w Muzeum, w tym budowanie relacji pomiędzy
  Muzeum, a jego otoczeniem społecznym.
  Korzyści dla wolontariusza2
  Wolontariusz za swoje działania nie otrzymuje wynagrodzenia. Muzeum w Lewkowie wydaje
  zaświadczenie potwierdzające zakres wykonanych przez wolontariusza zadań
  (wydawane na życzenie wolontariusza);
  Promocja i rekrutacja
  Osoby zainteresowane programem wolontariatu mogą zgłosić swój udział na email muzeum:
  info@muzeumwlewkowie.pl
  Z każdą osobą, która zgłosi chęć udziału w programie wolontariatu Muzeum zostanie przeprowadzona
  indywidualna rozmowa, aby koordynator programu wolontariatu Muzeum mógł poznać bliżej
  potrzeby i oczekiwania osoby zgłaszającej się do programu oraz dookreślić obszar jej działań na rzecz
  Muzeum i jego otoczenia.
  Osoby, które zdecydują się po rozmowie na przystąpienie do programu wolontariatu Muzeum, wezmą
  udział w kursie wolontariackim przygotowującym do współpracy z Muzeum i działania w zespole
  wolontariuszy. Po jego zakończeniu podpisane zostaną porozumienia wolontariackie i ustalony zakres
  oraz harmonogram wspólnych działań, jakie powinny zostać zrealizowane w ramach programu
  wolontariatu Muzeum w danym przedziale czasu.