Wolontariat

Program wolontariatu
w Muzeum w Lewkowie- Zespół Pałacowo-Parkowy


Program wolontariatu
w Muzeum w Lewkowie- Zespół Pałacowo-Parkowy

Cel wolontariatu
Celem wolontariatu jest stworzenie przestrzeni do działań społecznych, w której wolontariusze będą
się rozwijać i dzielić swoimi pasjami z innymi, współtworzyć program wolontariatu Muzeum
realizując razem z zespołem oraz gośćmi Muzeum także własne pomysły. Poprzez nawiązanie
współpracy z Muzeum i społecznością lokalną oraz poprzez wspólne działania wolontariusze
otrzymają szansę poznania Muzeum od kulis oraz wezmą udział w przedsięwzięciach muzealnych
jako: współorganizator wydarzeń, realizator projektów i uczestnik szkoleń oraz wyjazdów
integracyjnych.

Wizja wolontariatu
Wizja wolontariatu w Muzeum w Lewkowie stworzona została w oparciu o ideę rozwoju osobowego
wolontariuszy, wzajemnej współpracy oraz wsparcia społecznego dla działań muzealnych
polegającego na współtworzeniu przestrzeni do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw społecznych
realizowanych w ramach programu wolontariatu Muzeum.


Wolontariat w Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy to:
– zintegrowany zespół wolontariuszy
– przeszkoleni do działania społecznicy;
– przestrzeń tworzona przez osoby w każdym wieku, reprezentujących różne środowiska;
– różnorodne projekty dostosowane do umiejętności, potrzeb i oczekiwań
wolontariuszy oraz odbiorców Muzeum.

Miejsce wolontariatu w strukturze organizacyjnej muzeum
Obszarem działań będą różne projekty Muzeum wybrane zgodnie z zainteresowaniami,
możliwościami oraz oczekiwaniami obu stron, wolontariuszy i zespołu Muzeum.
Pracownik merytoryczny Muzeum będzie pełnić funkcję lidera grupy wolontariatu – osoby
rekrutującej do programu wolontariatu Muzeum, odpowiedzialnej za wolontariuszy i
ich działania w Muzeum. Zasadniczo wolontariusze angażowani będą do działań długoterminowych
realizowanych w oparciu o program wolontariatu Muzeum i zawarte z Muzeum porozumienie
wolontariackie.

Profil wolontariusza
Wolontariuszem może zostać każda osoba powyżej 16 roku życia, bez względu na wykształcenie.
Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna ustawowego na zawarcie
porozumienia wolontariackiego. Ważnym jest, aby wolontariusz chciał poświecić swój czas, rozwijać
swoje pasje oraz wspomagać działania realizowane w Muzeum, w tym budowanie relacji pomiędzy
Muzeum, a jego otoczeniem społecznym.

Korzyści dla wolontariusza
Wolontariusz za swoje działania nie otrzymuje wynagrodzenia. Muzeum w Lewkowie wydaje
zaświadczenie potwierdzające zakres wykonanych przez wolontariusza zadań
(wydawane na życzenie wolontariusza);


Promocja i rekrutacja
Osoby zainteresowane programem wolontariatu mogą zgłosić swój udział na email muzeum:
info@muzeumwlewkowie.pl

Z każdą osobą, która zgłosi chęć udziału w programie wolontariatu Muzeum zostanie przeprowadzona
indywidualna rozmowa, aby koordynator programu wolontariatu Muzeum mógł poznać bliżej
potrzeby i oczekiwania osoby zgłaszającej się do programu oraz dookreślić obszar jej działań na rzecz
Muzeum i jego otoczenia.
Osoby, które zdecydują się po rozmowie na przystąpienie do programu wolontariatu Muzeum, wezmą
udział w kursie wolontariackim przygotowującym do współpracy z Muzeum i działania w zespole
wolontariuszy. Po jego zakończeniu podpisane zostaną porozumienia wolontariackie i ustalony zakres
oraz harmonogram wspólnych działań, jakie powinny zostać zrealizowane w ramach programu
wolontariatu Muzeum w danym przedziale czasu.