Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych
Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo – Parkowy jako Administrator Danych
Osobowych wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych.
Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo – Parkowy jest Włodzimierz
Kupijaj.
Kontakt: iod@muzeumwlewkowie.pl

Załącznik